ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten drie verdachten strafrechtelijk te vervolgen voor fraude met gelden van een aantal stichtingen. Deze stichtingen waren actief met projecten op het gebied van integratie, re-integratie en de-radicalisering, voornamelijk in en rondom de gemeente Rotterdam en de verdachten waren direct betrokkenen van deze stichtingen.

Subsidies stichtingen ondoelmatig gebruikt

De aanleiding voor het starten van het strafrechtelijk onderzoek waren signalen dat deze stichtingen de ontvangen subsidies niet benutten voor de goede doelen maar dat de gelden door betrokkenen bij deze stichtingen mogelijk werden gebruikt voor andere doelen zoals het investeren in een eigen commerciële onderneming.

Gebrekkige administratie

Het onderzoek heeft geruime tijd in beslag genomen. De belangrijkste reden daarvan was dat de stichtingen een zeer gebrekkige administratie met valse facturen voerden waardoor het onderzoeken van de geldstromen een zeer tijdrovende aangelegenheid was. Verder bleken degenen die als bestuurder waren aangesteld niet als zodanig te functioneren waardoor zij vaak niet de gewenste opheldering konden geven. De complexiteit van de zaak heeft gemaakt dat een langere beoordelingstijd nodig bleek.

Verduistering van gelden en valsheid in geschrifte

“De verdachten worden gedagvaard voor een aantal in het oog springende strafbare feiten, die neerkomen op het plegen van valsheid in geschrifte en verduistering van gelden van de stichtingen. Hoewel de feiten inmiddels al behoorlijk oud zijn (2010 tot en met 2018), is vervolging opportuun om de ernst van misbruik van de stichtingen voor eigen financieel gewin aan de kaak te stellen. De ouderdom van de feiten zal in de strafeis worden meegenomen”, aldus de officier van justitie.