ROTTERDAM - Een 32-jarige vrouw is vandaag door de rechtbank Rotterdam schuldig bevonden aan het vals invullen van documenten om een visum te krijgen voor haar toenmalige Syrische vriend. Hoewel de vrouw schuldig is, wordt door de rechtbank geen straf opgelegd vanwege de schade die zij heeft geleden door de strafzaak.De vrouw wordt verweten dat zij in 2014 documenten vals heeft opgemaakt om een visum te krijgen voor haar toenmalige Syrische vriend. Daarnaast zou zij valse documenten hebben gebruikt bij de procedure rondom de visumaanvraag. Voor dit laatste feit heeft de rechtbank geen bewijs gevonden en daarvan wordt de vrouw dus vrijgesproken.

Bezwaarschrift
Nadat een toeristenvisum niet werd verstrekt aan haar vriend heeft de verdachte een bezwaarschrift ingevuld en in de daarbij behorende vragenlijst doelbewust een rooskleuriger beeld geschetst. Zo stelde zij dat haar vriend een zakenman was in Turkije en een netto maandinkomen had van boven de 2.000 euro. Daarmee is zij minst genomen achteloos en opportunistisch met de haar bekende werkelijkheid omgegaan met als doel het alsnog doen verstrekken van een toeristenvisum voor haar geliefde. Dit terwijl zij wist dat het visum niet zou worden verstrekt indien zij het formulier naar waarheid zou hebben ingevuld. Het is van groot belang dat de Nederlandse autoriteiten bij het beoordelen van visumaanvragen kunnen vertrouwen op de mededelingen die hen worden gedaan en hun oordeel op de werkelijkheid kunnen baseren.

Schuldigverklaring
Gezien de ernst van het feit zou daarop in beginsel met (taak)straf dienen te worden gereageerd. De rechtbank houdt echter rekening met de omstandigheden dat het een oud feit betreft en dat de verdachte niet eerder voor strafbare feiten is veroordeeld. Daarnaast houdt de rechtbank rekening met de gevolgen die deze strafzaak voor de verdachte heeft gehad. De verdachte heeft haar correspondentschap in Turkije verloren en aanzienlijke schade geleden. Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat kan worden volstaan met een schuldigverklaring zonder oplegging van straf.