ROTTERDAM - In 2030 tot 3,9 megaton minder CO2-uitstoot van de Shell fabrieken in Rotterdam Pernis en Moerdijk. En daarnaast een stikstofreductie van ten minste 10%. Dat moet het resultaat zijn van de plannen die zijn opgenomen in de intentieverklaring die een groot aantal partijen op 13 april hebben is ondertekend. Deze intentieverklaring is een belangrijke stap op weg naar concrete en bindende maatwerkafspraken tussen het Rijk en Shell. Het doel van deze afspraken? Sneller minder CO2 uitstoten en bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Namens de provincie Zuid-Holland zette gedeputeerde Jeannette Baljeu haar handtekening.


Jeannette Baljeu: “We zijn erg blij dat een belangrijke speler als Shell deelneemt aan de maatwerkaanpak van de overheid. Maatwerkafspraken met de grote industrie zijn nodig om de verduurzaming van de industrie te versnellen en daarmee milieuwinst en stikstofreductie te behalen.”

De intentieverklaring is ondertekend door minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), Frans Everts (president-directeur Shell Nederland), Pauline Buitink (directeur Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam), gedeputeerde Jeannette Baljeu (Zuid-Holland) en commissaris van de Koning Ina Adema (Noord-Brabant).

Plannen om minder CO2 uit te stoten

Nederland is een belangrijke vestigingsplaats voor Shell: de raffinaderij in Rotterdam (Pernis) is de grootste van Europa. Hier produceert het bedrijf benzine, diesel en kerosine, belangrijk voor het weg-, water- en vliegverkeer. Shell hoort bij de 20 grootste uitstoters van CO2 in Nederland en heeft ambitieuze plannen om die uitstoot fors te verminderen. In 2030 wil Shell 3,9 megaton minder CO2 uitstoten, dat is 0,5 megaton bovenop het coalitieakkoord. Om dat te bereiken gaat het bedrijf onder andere CO2 opvangen en opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Deze techniek heet Carbon Capture Storage (CCS). Shell heeft daarnaast de intentie om in haar fabrieken steeds meer fossiele brandstoffen te vervangen voor groene elektriciteit en waterstof en op termijn steeds meer biobrandstoffen te gaan produceren.

Verbeteren van de leefomgeving

Shell wil ook de stikstofuitstoot in Pernis en Moerdijk met tenminste 10% verminderen, bijvoorbeeld door minder fossiele brandstoffen te gebruiken en te investeren in schone technieken die bij de productieprocessen minder stikstof uitstoten. Op het eigen industrieterrein kijkt Shell naar gebruik van duurzame werk- en voertuigen zoals vrachtwagens, heftrucks en graafmachines. Er wordt onderzocht welke investeringen nog meer nodig zijn om de uitstoot van stikstof en andere stoffen zoals fijnstof extra te verminderen en daarmee de leefomgeving te verbeteren.

Knelpunten

De overheid gaat samen met Shell onderzoeken welke mogelijke knelpunten er zijn om de afgesproken doelen te behalen en op welke manier de overheid kan ondersteunen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vergunningverlening te versnellen voor verduurzamingsprojecten, CO2- en waterstofpijpleidingen, op tijd aanleggen en verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Als dit voor Shell is gerealiseerd, kunnen ook andere bedrijven in het industriegebied Rotterdam-Moerdijk gebruikmaken van de nieuwe infrastructuur.

Kans voor versnelling

Als provincie Zuid-Holland delen wij de ambities van de maatwerkaanpak van het Rijk. In de afspraken zien wij kansen voor andere aspecten die spelen bij bedrijven op het gebied van een gezonde leefomgeving. Denk aan al bestaande afspraken binnen het Schone Lucht Akkoord, de Kaderrichtlijn Water en energiebesparing. Het is niet logisch of efficiënt om bedrijven hiervoor apart te benaderen. Verschillende onderwerpen in samenhang oppakken brengt voordelen met zich mee. Er kunnen grotere slagen worden gemaakt in de leefomgeving verschonen, bedrijven worden niet onnodig lastiggevallen én de vergunningverlenende capaciteit wordt efficiënter ingezet.