ROTTERDAM - De plannen voor 30.000 nieuwe woningen in Oostflank gaan door – als de gemeenteraad akkoord gaat. Na de vele reacties op de plannen zijn er wel wat veranderingen. Zo mag een van de volkstuincomplexen die zouden moeten verdwijnen, toch blijven. Ook komt er meer aandacht voor groen- en sportvoorzieningen.


Oostflank is de naam voor het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein. Het stadsbestuur wil hier ongeveer 30.000 nieuwe woningen bouwen, waarvan minimaal 3.000 studentenwoningen. Daarnaast komt er een nieuwe stadsbrug tussen IJsselmonde en Kralingen, met een snelle ov-lijn tussen Zuidplein en Kralingse Zoom. Ook komt er een permanent treinstation bij Stadionpark.

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om hiermee in te stemmen. Deze plannen gaan samen met 30.000 nieuwe banen en extra voorzieningen, zoals winkels, gezondheidscentra en veel groen.

Plannen bijgesteld na reacties

Na de presentatie van deze plannen in juni, konden Rotterdammers erop reageren met hun mening of advies. Daarvan maakten ruim 300 mensen gebruik. Zij maken zich vooral zorgen over de gevolgen voor de hoeveelheid groen en de leefkwaliteit in dit gebied. Daarnaast bracht de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) een advies uit. Op basis hiervan zijn de plannen voor een deel bijgesteld.

Deel volkstuinen kan blijven

Het college gaat extra aandacht geven aan de kwaliteit van leven in de bestaande en nieuwe woonwijken. Met onder meer geluidsschermen, betere geluidsisolatie van woningen en meer groen, zoals parken en buurttuinen. Daarnaast kiest het college ervoor om niet alle volkstuinen in het gebied op te heffen. Volkstuinvoorziening De Venhoeve blijft op de huidige locatie bestaan, omdat het een waardevol groen en recreatief gebied vormt aan de Boszoom-Noord. Het gevolg is dat in de nieuwe woonwijk op de Boszoom circa 300 woningen minder komen. Het worden er nu 1000-1300.

Grond hard nodig

Het stadsbestuur ziet zeker ook de waarde van de andere volkstuincomplexen Ommoord en Kweeklust, maar geeft aan dat de grond hiervan na 2033 hard nodig is voor de bouw van woningen en sportvoorzieningen. Tot die tijd kunnen ze blijven bestaan. ‘Op deze manier kunnen we voorkomen dat we moeten bouwen in groen buitengebied’, aldus het college. De gemeente overlegt met de besturen van de verenigingen over een overgangsregeling en financiële compensatie. Ook wil de gemeente in de Oostflank nieuwe nuts- en buurtuinen aanleggen. Die zijn kleinschaliger dan de huidige volkstuincomplexen, maar kunnen een deel van hun sociale en recreatieve functie overnemen.

Sportterreinen

Het aantal sportterreinen blijft in de Oostflank in de toekomst gelijk. Maar sommige van de huidige terreinen zijn heel geschikt voor woningbouw. Daarom zal een aantal sportverenigingen verhuizen naar een nieuw sportcomplex aan het Koperpad in Prins Alexander. De sportterreinen blijven ook in de toekomst op fietsafstand van de woonwijken.

Ingrijpende keuzes nodig

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): ‘Het zijn grote en ingrijpende veranderingen voor het gebied. En verandering is niet altijd makkelijk, bijvoorbeeld voor bewoners van De Esch, voor mensen met een volkstuin of voor leden van de sportclub. De plannen maken veel los in de stad en daar hebben we oog voor. We hebben alle belangen zorgvuldig afgewogen. Maar we moeten ingrijpende keuzes maken met het oog op de toekomst. Voldoende betaalbare huizen voor huidige en nieuwe Rotterdammers, in een goed bereikbare en leefbare stad - dat weegt voor ons het zwaarst. De komende jaren gaan we alle plannen verder uitwerken. We blijven daarbij intensief in gesprek met de omgeving.’

Brug biedt kansen

De nieuwe brug over de Maas en een nieuwe ov-lijn brengen Rotterdammers meer bewegingsvrijheid. Wethouder Vincent Karremans (Mobiliteit en Buitenruimte): ‘Wie nu vanuit Zuid naar de Erasmus Universiteit reist, doet daar minstens 40 minuten over. Dankzij het snelle openbaar vervoer over de nieuwe stadsbrug kost dit straks hooguit een kwartier. Dat betekent meer kansen voor Rotterdammers. Straks zijn er meer banen, opleidingen en voorzieningen binnen handbereik. De brug is niet alleen een investering in ijzer en beton, maar vooral een investering in mensen.’

Hoorzitting eind november

Bij de plannen voor de Oostflank zijn heel veel partijen betrokken geweest, zoals bewonersorganisaties, wijkraadsleden, ondernemers en experts. Daarnaast zijn er meer dan 300 zienswijzen (meningen, adviezen, inspraakreacties) ingediend. De raadsgriffie nodigt iedereen die een zienswijze heeft ingediend uit voor een hoorzitting op 28 en 29 november. De mensen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen dan hun reactie toelichten aan de leden van de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte. Vervolgens besluit de gemeenteraad naar verwachting eind dit jaar over de herziening van de Rotterdamse Omgevingsvisie. Daarin staan ook de plannen voor de Oostflank. De raad betrekt daarbij de binnengekomen zienswijzen.