ZUID-HOLLAND - Door de toenemende vergrijzing neemt de vraag naar voor ouderen geschikte woningen in Zuid-Holland vanaf 2022 tot en met 2030 toe met bijna 60.000. Hiervan gaat het in de helft van de gevallen (30.000) om de ‘nultredenwoning’, een woning die van binnen en buitenaf zonder traplopen bereikbaar is. Verder zijn er 15.000 geclusterde ouderenwoningen (o.a. woonzorgcomplexen, aanleunwoningen en serviceflats) nodig en 13.500 aangepaste woningen voor mensen met een beperking.


Dat blijkt uit de nieuwe Kwalitatieve Woningbehoefteverkenning Wonen met Zorg van de provincie Zuid-Holland.

Het aantal personen van 75 jaar of ouder stijgt van 312.000 in 2022 naar 420.000 in 2031 (een stijging van 35 procent). De vergrijzing gaat gepaard met een sterke groei van het aantal huishoudens met een mobiliteitsbeperking. Het aantal 75+ huishoudens met een matige tot zware mobiliteitsbeperking zal tot 2031 toenemen met ruim 18.000 (een stijging van 28 procent).

Bouwafspraken
De uitbreiding van de hoeveelheid voor ouderen geschikte woningen kan door nieuwbouw maar ook via de bestaande woningvoorraad gerealiseerd worden. Gedeputeerde Anne Koning: “Ouderen zijn een belangrijke doelgroep binnen de woningbouwafspraken. Daarbij speelt ook zorg en ondersteuning een speciale rol. We maken met iedere regio afspraken over het aantal geschikte woningen voor ouderen. Deze behoefteraming helpt bij het helder krijgen van wat er nodig is.”

De provincie Zuid-Holland ondersteunt de bouw van seniorenwoningen ook met de ook met de subsidieregeling woonvormen senioren.

Wanneer ouderen kunnen doorstromen naar een geschikte woning die past bij de levensfase, komt er een verhuisketen op gang. Op die manier krijgen ook andere doelgroepen meer kansen op de woningmarkt. Afgelopen jaren heeft de provincie met subsidiegelden bijgedragen aan het realiseren van woningen voor ouderen.