ZUID-HOLLAND - Rijk, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag en Rotterdam hebben een akkoord gesloten over een gezamenlijke investering van € 4,8 miljard in de bereikbaarheid in Zuid-Holland. Deze mega-investering - in onder meer de spoorlijn Leiden-Dordrecht als ruggengraat van het openbaar vervoer in Zuid-Holland - maakt de bouw van zo’n 170.000 woningen tot 2040 in de omgeving van de spoorlijn mogelijk. De investering zorgt daarnaast voor betere verbindingen in Zuid-Holland en met de andere regio’s in Nederland. Dat is van groot belang voor de economische kracht van de regio én de samenhang met de belangrijke economische locaties in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. De afspraken zijn afgelopen donderdag gemaakt in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT).


“In Zuid-Holland wonen 3,7 miljoen mensen, een kwart van de nationale boterham wordt hier verdiend. Om de regio dynamisch, innovatief en bereikbaar te houden zijn grote investeringen in bereikbaarheid hard nodig. Samen met het Rijk, regio en gemeenten kunnen we nu aan de slag”, aldus gedeputeerde Frederik Zevenbergen (mobiliteit).

Collega gedeputeerde Anne Koning (ruimte en wonen): “Dit is een geweldig resultaat waar we als regio ontzettend blij mee zijn. Goed dat het Rijk onze regionale inzet ziet en investeert in onze provincie. Met verbetering van het OV tussen Leiden en Dordrecht, in de Binckhorst in Den Haag en in de mobiliteit in de regio Rotterdam zetten we gezamenlijk belangrijke stappen voor de woningbouw in Zuid-Holland.”

Spoorlijn Leiden-Dordrecht

Langs de spoorlijn Leiden-Dordrecht (de Oude Lijn) worden tot 2030 circa 54.000 woningen ontwikkeld en 80.000 extra werkplekken gerealiseerd. Om extra drukte op de wegen te voorkomen en een milieuvriendelijk alternatief te bieden voor de auto is beter openbaar vervoer noodzakelijk. De partijen, waaronder ook Leiden, Dordrecht en de Verstedelijkingsalliantie, onderzoeken de komende jaren in een MIRT-verkenning hoe over de spoorlijn Leiden-Dordrecht per uur meer intercity’s en meer sprinters kunnen rijden. Tussen Delft en Schiedam komen daarvoor vier sporen. Vier bestaande stationsgebieden langs deze lijn worden verbeterd (Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam Centrum en Dordrecht). In de buurt van nieuwbouwlocaties komen vier nieuwe stations (Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark). Het evenementenstation bij de Kuip wordt verbouwd tot station Stadionpark voor dagelijks gebruik. Investering in de verbinding: ruim €1,5 miljard.

RandstadRail/metronet

RandstadRaillijnen 3 en 4 en metrolijnen C en E gaan vaker rijden om daarmee de verwachte mobiliteitsgroei op te vangen. De woon- en werklocaties in de metropoolregio Rotterdam Den Haag worden daarmee beter verbonden. Investering: ruim €0,5 miljard.

Snelle busverbinding Zoetermeer-Leiden

Partijen stellen een voorkeursalternatief op voor een snellere busverbinding tussen Zoetermeer en Leiden. Hierin wordt rekening gehouden met: meer capaciteit, instapmogelijkheden, comfort, snelheid en frequenties voor de korte, middellange en lange termijn. Het doel is om het centrum van Leiden, Lammenschans en Zoetermeer beter bereikbaar te maken. Investering: €70 miljoen.

MIRT-verkenning Central Innovation District (CID) - Binckhorst

Beter openbaar vervoer en uitbreiding van fiets- en looproutes maken het gebied CID – Binckhorst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar. Rijk en regio hebben afgesproken middelen te reserveren voor het voorgenomen voorkeursalternatief van een tramverbinding. Deze loopt van Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. De tramverbinding maakt de bouw van 35.000 woningen in CID - Binckhorst mogelijk.

Tegelijk worden de spoorviaducten tussen de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI aangepast, een aanvullend pakket bereikbaarheidsmaatregelen doorgevoerd.
Ook wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit in de woongebieden in Voorburg-West en Rijswijk. Investering: €575 miljoen.

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

Rijk en regio hebben het voorkeursalternatief voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam vastgesteld; een nieuwe brug over de Nieuwe Maas geschikt voor openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en (beperkt) voor auto’s. Over de brug gaat hoogwaardig snel en frequent openbaar vervoer rijden tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Dit lost knelpunten in het verkeer en het openbaar vervoer in de regio Rotterdam op en maakt de bouw van 35.000 woningen aan de oostkant van Rotterdam mogelijk. Op de Algeracorridor (N210) worden kruisingen anders ingericht, zodat al het verkeer beter kan doorrijden. En op de A16, tussen de knooppunten Terbregseplein en Ridderkerk/Vaanplein, wordt de weg op een aantal plekken aangepast zodat het verkeer beter kan doorrijden. Zo kan de regio blijven groeien en zijn woningen, werk, onderwijs en voorzieningen beter bereikbaar voor iedereen. Investering: €1,7 miljard.

Gebiedsuitwerking Voorne-Putten en haven Rotterdam

Er is een pakket maatregelen vastgesteld om de bereikbaarheid van Voorne-Putten en haven Rotterdam per fiets, openbaar vervoer en auto te verbeteren de komende jaren. Dit gaat onder andere over de gedeeltelijke verbreding van de N57, extra opstelstroken bij de N218 bij kruispunt Hartelweg en studies naar onder andere een directe fietsverbinding Hellevoetsluis-Rockanje/Brielle-Maasvlakte en verbeteren van de OV-verbinding tussen Voorne-Putten en de Haven Rotterdam. Investering: €115 miljoen.

Versnellingsafspraken woningbouw en mobiliteit

Het Rijk heeft totaal €1,5 miljard gereserveerd voor de versnelde ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties binnen heel Nederland. Gemeenten konden hiervoor een aanvraag indienen, waarbij ze moesten aantonen dat de woningbouw op deze locaties binnen 5 jaar zou starten. Dit zijn de zogenaamde Versnellingsafspraken korte termijn. Voor de Zuid-Hollandse gemeenten wordt in totaal ruim €400 miljoen gereserveerd van de rijksmiddelen en hiermee worden ruim 65.000 woningen versneld en bereikbaar gerealiseerd.

Verbreding A4 N14/Burgerveen en fietsverbinding Leidschendam-Voorburg en Leiden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de verbreding van de A4, gedeelte N14-Burgerveen toegevoegd als prioritair project. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat Rijk en regio gezamenlijk investeren in het verbeteren van de fietsverbinding tussen Leidschendam-Voorburg en Leiden.

Fiets

Dit jaar is voor het eerst een Nationaal Toekomstbeeld Fiets vastgesteld. Hiermee krijgt de opgave fiets een erkenning op nationaal belang. Tijdens het BO MIRT spraken Rijk en regio af dat gewerkt gaat worden aan een gezamenlijke meerjarige Uitvoeringsagenda Fiets. Deze uitvoeringsagenda wordt gecombineerd met andere projecten waarbinnen fiets een rol heeft, waaronder duurzame mobiliteit. Voor de regio betekent dit dat er meerjarige afspraken gemaakt kunnen worden die aansluiten bij de regionale programma’s om snelfietsroutes te verbeteren.

Vervolg


Het BO MIRT markeert de start van een verkenning naar de spoorlijn Leiden-Dordrecht, bijbehorende nieuwe stations, de capaciteitsvergroting van RandstadRail en metronet en de verbetering van de busverbinding Leiden-Zoetermeer. De verkenningen CID-Binckhorst en Oeververbindingen regio Rotterdam zijn afgerond en na besluitvorming op lokaal en regionaal niveau starten in 2023 hiervoor de planuitwerkingsfases.

NOVEX zuidelijke Randstad

De zone Oude Lijn is door het Rijk aangewezen als NOVEX gebied Zuidelijke Randstad met als hoofdopgave het realiseren van de grote integrale verstedelijkingsopgave. Uitgangspunt hierbij is een leefbare omgeving om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. Binnen het NOVEX-gebied vallen drie grootschalige NOVEX woningbouwlocaties: De Oude Lijn, CID Binckhorst en de Oostkant van Rotterdam. De basis voor de MIRT afspraken is gelegd in het Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad uit 2019, waarin Rijk en regio hebben afgesproken om deze grote verstedelijkingsopgave en bereikbaarheid in samenhang te ontwikkelen.

Groeiagenda Zuid-Holland

De ambities voor snel openbaar vervoer maken deel uit van de Groeiagenda Zuid-Holland. Daarin hebben 80 overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland gezamenlijk afgesproken hoe de regionale economie tot bloei kan komen. Versterken van de regionale bereikbaarheid is daarin een van de pijlers. Omdat ook de verbindingen met omringende metropoolregio’s verbeteren en daarmee de nationale economie versterken, draagt het Nationaal Groeifonds bij aan de Zuid-Hollandse ambities.