ROTTERDAM - Deelnemers aan het participatietraject van Rotterdam The Hague Airport hebben het traject afgesloten met een Eind Product Participatietraject (EPP). Hierin staan de uitkomsten van een intensieve dialoog over het toekomstig gebruik van de luchthaven. Tijdens het laatste overleg hebben partijen het EPP overhandigd aan de directie van RTHA. De luchthaven is nu aan zet om de formele aanvraag voor een Luchthavenbesluit te starten.


Rotterdam The Hague Airport initieerde met belanghebbenden uit de omgeving van de regionale luchthaven een participatietraject in opmaat naar een nieuw Luchthavenbesluit. Onder leiding van onafhankelijke procesbegeleiding hebben de deelnemers de afgelopen2 jaar met elkaar een intensieve dialoog gevoerd over het toekomstig gebruik van de luchthaven, het vliegverkeer en de impact in de regio. Met het eindproduct is geprobeerd de verschillende belangen en wensen inzichtelijk te maken. Voor RTHA kan het nu de basis vormen in haar officiële aanvraag bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het resultaat
Het EPP bevat meerdere voorstellen op het gebied van hinderreductie (geluid), zowel in de nachtelijke uren als in de randen van de nacht. In hoofdlijnen is in het Eindproduct Participatietraject opgenomen:

-Minder hinder voor omwonenden is het uitgangspunt
-De openingstijden van de luchthaven blijven ongewijzigd
-De ruimtelijke geluidscontour krimpt waardoor de omliggende gemeenten niet in hun woningbouwopgave beperkt worden
-Er komt een gescheiden gebruiksruimte voor maatschappelijk verkeer en overig verkeer
-Nachtvluchten verminderen en de ruimte voor positievluchten neemt af
-De ‘randen van de dag’ worden beschermd: het aantal starts en landingen wordt bevroren en het gebruik van oudere vliegtuigtypes wordt verder ontmoedigd
-Mogelijke ontwikkelruimte moet verdiend worden door hinderreductie middels vlootvernieuwing van groot handelsverkeer en kan alleen plaatsvinden mits overige emissies niet toenemen en is mogelijk tussen 00-21.00 uur.

Verdere details en overwegingen zijn terug te vinden op de website van het participatietraject.

Belang en inbreng provincie
De inbreng van de provincie was vooral gericht op vermindering van hinder voor de omgeving. Andere belangen als klimaat, stikstof, woningbouw, economie en innovatie spelen voor de provincie ook. Nu het participatietraject is afgerond zal de provincie zich richten op inbreng gedurende de wettelijke procedures voor een nieuw te nemen Luchthavenbesluit.

Vervolgtraject
Het komend jaar zal RTHA gebruiken om de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit voor te bereiden. Rotterdam The Hague Airport start met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) als eerste stap om vervolgens een Milieueffecten Rapport (MER) en andere onderzoeken uit te laten voeren. Zowel de NRD als ook het MER en een concept Luchthavenbesluit worden, op verschillende momenten, door het bevoegd gezag ter inzage gelegd en staan dan open voor indiening van zienswijzen.Het streven van het ministerie en betrokken partijen is om uiterlijk 1 januari 2025 het nieuwe Luchthavenbesluit in werking te laten treden.